Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Just Me Advies. Door het geven van een opdracht aan Just Me Advies erkent de opdrachtgever dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Overeenkomst; duur, opschorting en beëindiging

 1. Elke overeenkomst van Just Me Advies wordt aangegaan per opdracht en/ of voor bepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen op elk moment worden opgezegd.
 2. Bij opzegging, onderbreking of annulering zal de opdrachtgever aan Just Me Advies de gewerkte uren en de gemaakte kosten vergoeden.
 3. Als de opdrachtgever geliquideerd wordt, surseance van betaling heeft aangevraagd of gekregen, in staat van faillissement is verklaard dan wel faillissement is/heeft aangevraagd of de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard, heeft Just Me Advies het recht de overeenkomst per direct te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever toch verplicht de gewerkte uren en gemaakte kosten te betalen.
 4. Als de werkzaamheden niet volledig betaald zijn mag Just Me Advies de afgifte van stukken of andere zaken van de opdrachtgever opschorten, totdat alles betaald is.

Artikel 3: Termijn en wijze van uitvoering van de werkzaamheden

 1. Als de opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat dan moet dat binnen 14 dagen worden gemeld. Just Me Advies moet dan de kans krijgen de opdracht alsnog goed uit te voeren.
 2. Just Me Advies heeft het recht anderen in te schakelen om de opdracht mede uit te voeren. Dit zal uiteraard altijd eerst aan de opdrachtgever worden verteld. Deze voorwaarden gelden dan ook voor degenen die Just Me Advies inschakelt.

Artikel 4: Overmacht

Als Just Me Advies door overmacht, dat is ook bij ziekte, de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt dan kan er geen schadevergoeding worden gevraagd. Just Me Advies zal de opdracht dan alsnog uitvoeren op het moment waarop dat mogelijk is.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Just Me Advies is niet aansprakelijk als er schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever of als een door de opdrachtgever beoogde doel of termijn niet gehaald wordt.
 2. De aansprakelijkheid van Just Me Advies is altijd beperkt tot tweemaal het offerte bedrag welke is overeengekomen.
 3. Just Me Advies is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, waaronder begrepen schade doordat of nadat de opdrachtgever met gebruikmaking van (de resultaten van) de werkzaamheden van Just Me Advies vervolgwerkzaamheden heeft verricht of door een derde heeft doen verrichten, dan wel de (de resultaten van) de werkzaamheden heeft bekendgemaakt. De opdrachtgever vrijwaart Just Me Advies tegen alle mogelijke aanspraken van derden.
 4. Just Me Advies is niet aansprakelijk voor beschadiging, vertraagde aflevering of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, hierbij inbegrepen post via sociale media.
 5. Just Me Advies is niet aansprakelijk voor het ongewenste gedrag van medewerkers of gedrag voortkomend vanuit een in de persoon gelegen handicap voor, tijdens, of na trainingen, cursussen, workshops of één op één gesprekken.

Artikel 6: Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten.

Artikel 7: Betaling

 1. Alle rekeningen dienen binnen 14 dagen te worden betaald. Als er niet op tijd betaald wordt dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat in verzuimstelling nodig is.
 2. Een klacht over de uitgevoerde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever een rente van 1% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd. Ook kan Just Me Advies bij niet tijdige betaling aanspraak maken op vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 1. Just Me Advies behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij (heeft) gebruikt of voortgebracht tijdens het uitvoeren van de opdracht.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder onder meer begrepen procedures, werkwijzen, presentaties, tekstmateriaal en adviezen, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de onderneming van opdrachtgever en na volledige betaling aan Just Me Advies.

Artikel 9. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

 1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie die hen uit hoofde van de gesloten overeenkomst bekend is geworden en waar van haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim moet gelden.
 2. Door de opdrachtgever aan Just Me Advies verstrekte persoonsgegevens zullen door Met Just Me Advies alleen worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Just Me Advies, zal Just Me Advies Met de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand.

Artikel 10: Geschillen, toepasselijk recht, verjaring

 1. Een geschil wordt beheerst door Nederlands recht en voorgelegd aan de Rechtbank.
 2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag van de afronding van de werkzaamheden.

De Algemene Voorwaarden kunt u hier ook als PDF bestand downloaden. Om PDF bestanden te kunnen lezen, dient u Adobe Acrobat Reader (gratis) te installeren.